Przejdź do treści

Zadania

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy w szczególności:

1) realizacja zadań dotyczących nadzoru Powiatowego Inspektora na obszarze powiatu gostynińskiego dotyczących prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie zakażeń, chorób zakaźnych i pasożytniczych, sprawowania nadzoru nad szczepieniami ochronnymi, sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne poprzez:
a) monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych, w tym przenoszonych drogą płciową, pasożytniczych, odzwierzęcych i zatruć, opracowywanie ocen i wniosków do działań przeciwepidemicznych, sporządzanie i przekazywanie Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu raportów zbiorczych zgodnie z przepisami o chorobach zakaźnych oraz statystyce publicznej,
b) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących chorób zakaźnych i zakażeń oraz zgonów z powodu chorób zakaźnych i zakażeń, weryfikacja rozpoznań klinicznych zgodnie z definicjami na potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz rejestrowanie ich w oparciu o mikrobiologicznie zweryfikowane rozpoznania,
c) prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zachorowań,
d) nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych i procesem dystrybucji szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych,
e) nadzór nad obowiązkiem poddawania się szczepieniom ochronnym przez osoby zobowiązane,
f) udzielanie informacji różnymi środkami przekazu, dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych u osób podróżujących,
g) zamawianie, magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych niezbędnych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych na terenie powiatu,
h) nadzór nad przestrzeganiem zasad łańcucha chłodniczego i całodobowym monitorowaniem temperatury przechowywania szczepionek w podmiotach leczniczych przeprowadzających obowiązkowe szczepienia ochronne,
i) merytoryczny nadzór nad egzekucją administracyjną obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przez osoby zobowiązane,
j) rejestracja i analiza zgłaszanych przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych,
k) gromadzenie i analiza materiałów sprawozdawczych z wykonania szczepień ochronnych oraz opracowywanie odpowiednich ocen i wniosków,
l) przyjmowanie próbek do badań bakteriologicznych oraz transport do laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku,
m) planowanie i prowadzenie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
n) kontrola realizacji programów kontroli zakażeń z uwzględnieniem wdrożenia procedur zapobiegania zakażeniom w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
o) nadzór nad warunkami hospitalizacji i izolacji osób zakażonych biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności (czynnikami alarmowymi zwłaszcza szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu KPC, MBL, NDM oraz Clostridium difficile),
p) sprawdzanie stanu realizacji programów dostosowawczych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
q) współpraca z Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych zwłaszcza w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zakażeń szpitalnych,
r) prowadzenie rejestru oraz sporządzanie rocznych sprawozdań i analiz z ognisk zakażeń szpitalnych,
s) sporządzanie sprawozdań i analiz z przesłanych przez podmioty lecznicze raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitali,
t) opracowywanie informacji o stanie sanitarnym podmiotów wykonujących działalność leczniczą w powiecie gostynińskim;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych oraz innych spraw z zakresu administracji państwowej, wynikających z realizacji zadań;
3) prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień wynikających z realizowanych zadań;
4) udział w działaniach mających na celu przygotowanie struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wypadek zagrożeń zdrowotnych związanych z możliwością zawlekania chorób zakaźnych z innych krajów, w tym chorób wysoce zakaźnych ( w tym będących wynikiem celowego uwolnienia czynnika zakaźnego) i szczególnie niebezpiecznych (np. wirus Zika, gorączka Ebola, MERS-CoV) oraz zdarzeń losowych (klęsk żywiołowych, awarii i katastrof ) mogących skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej z uwzględnieniem takich elementów jak m.in. doprecyzowanie planów i procedur reagowania, dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie współpracy z[nbspinnymi zaangażowanymi służbami na terenie powiatu (Powiatowym Zespołem Reagowania  Kryzysowego, Komendą Powiatową Policji i Państwową Strażą Pożarną),
5) udział w doskonaleniu stacji sanitarno – epidemiologicznych w zakresie planowania i realizacji zadań operacyjnych w ramach funkcjonowania]w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
6) uczestnictwo w realizacji programów zdrowotnych i akcji profilaktycznych w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora w zakresie nadzoru epidemiologicznego.