Przejdź do treści

Zadania

Do zadań Stanowiska Pracy do spraw  Higieny Pracy należy w szczególności:

1) nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, z uwzględnieniem oceny narażenia zawodowego pracowników na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych, w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
2) prowadzenie postępowania administracyjnego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw  do stwierdzenia choroby zawodowej;
3) nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w zakładach pracy;
4) nadzór nad przestrzeganiem przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych;
5) nadzór nad przestrzeganiem  przez podmioty wprowadzające  do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.  w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą  a państwami trzecimi;
6) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
7) nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii;
8) kontrola spełniania przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3  oraz w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
9) współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami  organizacyjnymi   Wojewódzkiej   Stacji   Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
10) analiza zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej, badania laboratoryjne oraz podejmowanie stosownych działań prozdrowotnych;
11) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami pracy;
12) opracowywanie informacji oraz sporządzanie niezbędnych ocen i sprawozdań na podstawie danych wynikających z realizacji zadań;
13) prowadzenie  działalności w zakresie promocji zdrowia.