Przejdź do treści

Zadania

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy, w szczególności:

1) nadzór nad higieną produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;
2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach rejestracji, zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które:
a) produkują i wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub tylko ją wprowadzają,
b) wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z  ustawą  o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).
oraz - przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych i  prowadzenie rejestru zakładów;
3) nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji, obrotu przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
4) prowadzenie działań i dokumentacji związanej  z  systemem RASFF( System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach) oraz systemem RAPEX (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych);
5)    podejmowanie działań dotyczących wprowadzanych po raz pierwszy na rynek krajowy suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz nadzoru nad żywnością modyfikowaną genetycznie (GMO), z uwzględnieniem zaleceń Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie;
6)    współudział w dochodzeniach i likwidacji przyczyn ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych;
7)    ocena prawidłowości sposobu żywienia wybranych grup ludności i rozwijanie działań zmierzających do racjonalizacji żywienia;
8)    realizacja zadań wynikających z porozumień z Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Państwową Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych;
9)    współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, inspekcjami,  odpowiednimi komórkami  organizacyjnymi  Wojewódzkiej   Stacji  Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
10)  analiza zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej, badania laboratoryjne oraz podejmowanie stosownych działań prozdrowotnych;
11)  pobieranie  próbek żywności, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywością   zgodnie z  rocznym planem  pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu;
12) sporządzanie analiz i opracowań dotyczących warunków sanitarnych  i higienicznych produkcji, obrotu i jakości zdrowotnej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
13) rozpatrywanie wniosków i interwencji konsumentów;
14) prowadzenie  działalności w zakresie promocji zdrowia.