Przejdź do treści

Zadania

Do zadań Stanowiska Pracy do spraw  Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

1) uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych;
4) kontrola zgodności budowanych obiektów z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;
5) zajmowanie stanowiska w sprawach o udzielenie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;
6) wydawanie innych uzgodnień, opinii, zaświadczeń wynikających z odrębnych przepisów;
7) opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.