Przejdź do treści

Zadania

Do zadań Stanowiska Pracy do spraw  Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i określenie problemów zdrowotnych mieszkańców powiatu na podstawie analizy sytuacji epidemiologicznej, demograficznej i społecznej;
2) planowanie działalności w zakresie promocji zdrowia oraz działań profilaktycznych na podstawie Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego środowiska;
3) koordynowanie, realizowanie i monitorowanie na poziomie powiatowym zainicjowanych interwencji programowych i nieprogramowych mających na celu zapobieganie i eliminowanie  negatywnego  wpływu  czynników  i  zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie człowieka;
4) udzielanie pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej podmiotom współrealizującym przedsięwzięcia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki;
5) diagnoza i ocena całokształtu działalności prowadzonej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w podmiotach leczniczych, w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz  udzielanie im pomocy  w prowadzeniu tej działalności;
6) współpraca z jednostkami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami i środkami masowego przekazu oraz odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie i innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, w zakresie określonym przez ustawę  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.